درس‌های موجود

يادگيري تقويتي

درس(ت): شنبه 12:30-15:30، امتحان(1398.04.06) ساعت : 10:30-12:30
 • استاد: سيدحسين خواسته

مجموعه هاو سيستم هاي فازي

درس(ت): دو شنبه 13:30-16:30، امتحان(1398.04.02) ساعت : 13:30-16:30
 • استاد: محمدهادي زاهدي

پردازش تكاملي

درس(ت): سه شنبه 15:00-18:00، امتحان(1398.03.30) ساعت : 10:30-12:30
 • استاد: اساتيد گروه آموزشي

پردازش زبانهاي طبيعي

درس(ت): چهار شنبه 17:30-20:30، امتحان(1398.04.04) ساعت : 13:30-16:30
 • استاد: چيترا دادخواه

داده كاوي پيشرفته

درس(ت): شنبه 17:00-20:00، امتحان(1398.03.26) ساعت : 13:30-16:30
 • استاد: علي احمدي

يادگيري تقويتي

درس(ت): شنبه 12:30-15:30، امتحان(1398.04.06) ساعت : 10:30-12:30
 • استاد: سيدحسين خواسته

مجموعه هاو سيستم هاي فازي

درس(ت): دو شنبه 13:30-16:30، امتحان(1398.04.02) ساعت : 13:30-16:30
 • استاد: محمدهادي زاهدي

پردازش تكاملي

درس(ت): سه شنبه 15:00-18:00، امتحان(1398.03.30) ساعت : 10:30-12:30
 • استاد: اساتيد گروه آموزشي

پردازش زبانهاي طبيعي

درس(ت): چهار شنبه 17:30-20:30، امتحان(1398.04.04) ساعت : 13:30-16:30
 • استاد: چيترا دادخواه

سيستم هاي توصيه گر

درس(ت): يك شنبه 17:30-20:30، امتحان(1397.11.02) ساعت : 17:00-20:00
 • استاد: چيترا دادخواه

سيستم هاي چند عاملي

درس(ت): سه شنبه 18:30-21:30، امتحان(1397.10.23) ساعت : 17:00-20:00
 • استاد: امين نيك انجام

يادگيري ماشين

درس(ت): شنبه 17:00-20:00، امتحان(1397.11.07) ساعت : 17:00-20:00
 • استاد: علي احمدي

شناسائي آماري الگو

درس(ت): دو شنبه 17:00-20:00، امتحان(1397.10.30) ساعت : 17:00-20:00
 • استاد: بابك ناصر شريف

شبكه هاي عصبي

درس(ت): يك شنبه 13:00-16:00، امتحان(1397.10.27) ساعت : 13:30-16:30
 • استاد: محمدهادي زاهدي